Szkolenie dla multiplikatorów: Zmniejszyć uprzedzenia – zminimalizować konflikty, 5/6.12.2020

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Szkolenie dla multiplikatorów: Zmniejszyć uprzedzenia – zminimalizować konflikty, 5/6.12.2020

Sytuacja wyjściowa

Wiele osób ze środowisk migracyjnych świadomie lub nieświadomie, doświadcza w Niemczech codziennej dyskryminacji, jako “normalności”. Są to nie tylko ludzie, którzy wjechali do Niemiec dobrowolnie lub ucieklinierzy polityczni, ale także ci, którzy urodzili się w Niemczech i byli tu socjalizowani.

W konsekwencji może dochodzić do:

 • internalizacja uprzedzeń i dyskryminacji,
 • pozostania w pewnych grupach rówieśniczych i wzmocnienia etnizacji („nie jestem akceptowany, więc tym bardziej jestem nie jestem stąd!”),
 • stresu emocjonalnego poprzez tłumienie negatywnych doświadczeń,
 • unikanie niektórych miejsc, w których istnieje większy potencjał dyskryminacji.

Naszą wizją jest, aby ludzie ze środowisk migracyjnych, w tym Polki i Polacy sami postrzegali różnorodność społeczną i kulturową naszego społeczeństwa jako wzbogacenie. W ten sposób mogą oni sami przekazywać swoje nastawienie do różnoro-dności w swoich kręgach, szczególnie w pracy wolontariackiej. Potrzebują oni również pewnego rodzaju chronionej przestrzeni, w której mogą wyrażać sytuacje dyskryminacji, wymieniać się pomysłami
w procesie grupowym i uczyć się nowych metod dzięki treningowi prowadzonemu poprzez doświadczonych ekspertów.

Cele:

Celem naszych workshopów jest:

 • wzmocnienie i dalszy rozwój własnych kompetencji w zakresie różnorodności oraz wzmocnienie pozycji osób z doświadczeniem migracji,
 • przekazanie zdobytych kompetencji innym,
 • promowanie umiejętności społecznych, takich jak empatia, umiejętności komunikacyjne i odpowiedzialność osobista.

Szkolenia dotyczą między innymi tematów i problemów, z którymi uczestnicy mogą się spotkać lub są już z nimi konfrontowani: codziennej dyskryminacji, struktur uprzedzeń i różnic społecznych.

Uczestnicy będą zachęcani do refleksji nad własnymi doświadczeniami, do trenowania aktywnego słuchania, do rozwijania większej świadomości w zakresie wyżej wymienionych tematów oraz do poznawania kompetencji do działania, które mogą wykorzystać w codzien-nym życiu. Szkolenia dają możliwość głębszego (samo) poznania zarówno intelektualnego jak i emocjonalnego.

Treści

Uczestnicy zajmują się następującymi aspektami: 

 • krytyczna analiza ich własnych wartości,
 • rozpoznanie i niwelowanie własnych uprzedzeń,
 • refleksja nad własną socjalizacją kulturową,
 • rozpoznanie negatywnych skutków uprze-dzeń i dyskryminacji,
 • rozwijanie empatii i wrażliwości na uprzedzenia i dyskryminację z perspektywy mniejszości,
 • opracowanie metod postępowania w celu zwalczania dyskryminacji,
 • opracowanie i rozwój strategii argumentacji przeciwko uprzedzeniom i dyskryminacji,
 • wypracowanie działań zapobiegawczychi indywidualnych planów działań w tym temacie.

Referenci i organizatorzy

Kenan Kolat

Doradca i trener, aktywny

w tureckich organizacjach społeczeństwa obywatelskiego od prawie 30 lat. Był jednym z założycieli wielu z nich. Przez prawie dziewięć lat był przewodniczącym Tureckiej Gminy w Niemczech.

Dr Erik Malchow

Kulturoznawca,  konceptualizuje i prowadzi szkolenia międzykultu-rowe dla specjalistów
i kadry kierowniczej. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania różnorodnością oraz promuje inicjowanie działalności gospodarczej z firmami niemiec-kimi i polskimi. Dr Malchow przeprowadza różne seminaria na niemieckich i polskich uczelniach oraz produkuje filmy szkoleniowe dla kadry zarządzającej.

Dr. Kamila Schöll-Mazurek

Pracownik naukowy i aktywistka migracyjna, bada problemy nierówności społecznych
w Niemczech, autorka monografii na temat problemów Polaków w Niemczech po 2011 roku, wieloletni członek zarządu Polskiej Rady Społecznej, obecnie kieruje Międzykulturowym Centrum Pierwszego Kontaktu i Poradnictwa w Berlinie w tej organizacji i jest członkinią Rady Reprezentantów w Federalnej Konferencji Organizacji Migranckich w Niemczech.

Polska Rada Społeczna

Najstarsza polska organizacja imigrancka w Niemczech, bierze udział w niemieckim Szczycie Integracyjnym, prowadzi porad-nictwo socjalne (ponad 5000 porad rocznie) i mentoringowy projekt zbliżenia kulturowego dla Polaków i uchodźców. Działa na rzecz równych praw dla migrantów w Niemczech.  

Zgłoszenia do 25.11.2020:

Dr. Kamila Mazurek-Schöll

E-mail: szkolenia.prs@gmail.com