Service Slider Style 3

Was ist INCLUDATE?

INCLUDATE: Bildung für Inklusion ist ein Projekt, das im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ durch das Comparative Research Network e. V mit sechs Partnerorganisationen entwickelt wurde. Die Aktionen von INCLUDATE sind geplant, um die Erasmus-Strategie für Inklusion und Vielfalt europaweit aktiv voranzubringen. Die Projektauswirkungen und -ergebnisse zielen direkt auf die Inklusion von Menschen mit geringeren Chancen ab, insbesondere Migrant*innen, die durch eine Kombination aus ethnischer Diskriminierung und sozioökonomischer Benachteiligung anfällig für intersektionelle Marginalisierung sind.

Das Projekt arbeitet mit der Erkenntnis, dass Kommunikation und Kooperation zwischen Kommunen, Migrant*innen und deren Organisationen einerseits interkulturelle Kapazitäten erfordert und andererseits zielgruppenspezifische Methoden sowohl von der öffentlichen Politik als auch von den Migrationsorganisationen.

In diesem Sinne identifiziert das Projekt die Notwendigkeit des Empowerments für Migrationsorganisationen durch die Gewinnung neuer Fähigkeiten, mit denen die Beteiligung an den Inklusions- und Diversitätsstrategien ermöglicht wird. Angefangen mit der Initiierung und Bedarfsanalyse über den Aktionsplan bis hin zur Umsetzung umfassen die Projektaktivitäten den kompletten Prozess.

Ziele für Berlin

Auf der lokalen Ebene will das INCLUDATE-Projekt zunächst die Initiierung, Verhandlung und Umsetzung von migrantensensiblen Richtlinien und Strategien in und mit weiteren Orten und Organisationen fördern, die von Partner*innenaktivitäten in derselben Region oder demselben Land inspiriert sind. Dadurch werden neben dem Erfahrungsaustausch neue Modelle für erfolgreiche Wege der Integration von Migrant*innen auf breiterer Ebene durch Storytelling geschaffen.

Ferner wollen wir erreichen, dass die regionalen politischen Entscheidungsträger*innen für die Notwendigkeit lokaler Strategien und Richtlinien für Inklusion und Diversität sensibilisiert werden.  Diese Zielgruppe ist zu ermutigen, die Bedürfnisse von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund bei der Planung und Umsetzung lokaler Maßnahmen und Richtlinien zu berücksichtigen, insbesondere in den genannten Bereichen Bildung, Wohnen, Dienstleistungen und Beschäftigung.

Das Projekt findet von Januar 2022 bis Oktober 2024 statt und wird durch das EU-Förderprogramm Erasmus+ unterstützt.

Europäischer Mehrwert

Durch die Kombination von kommunalen und migrantischen Community-Akteur*innen aus unterschiedlichen nationalen Kontexten und Städtegrößen haben die Projektorganisationen ein breites Spektrum an Wissen, Erfahrungen und Perspektiven zu Inklusion und Vielfalt in europäischen Städten vereint. Die Orte Berlin, Deutschland; Danzig, Polen; Kopenhagen, Dänemark; Palermo, Italien; Budapest, Ungarn in denen die Projektorganisationen tätig sind, repräsentieren eine Vielzahl von Größen und Kontexten, haben aber gemeinsame Ziele und Herausforderungen.

Somit zielen die Projektaktivitäten im EU-Kontext darauf ab, integrative Gemeinschaften zu schaffen und gegen diskriminierende Maßnahmen zwischen Akteur*innen aus Kommunen, Migrant*innenverbänden und anderen relevanten Interessengruppen vorzugehen.

Es handelt sich um die Ermutigung der politischen Entscheidungsträger*innen in der EU zur Zusammenarbeit und Koordinierung mit Migrant*innenverbänden und -akteur*innen bei der Planung und Umsetzung lokaler Strategien und Maßnahmen, insbesondere in den Kernbereichen des Projekts Bildung, Wohnen, Dienstleistungen und Beschäftigung.

Projekt-Website https://www.includateproject.eu/

 

 

Kontakt: Marcin Dworski, Urszula Rybarczyk, Sylwia Wiśniewska

W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowym:

 • obywatelom Unii Europejskiej ze Wschodniej i Środkowej Europy, przebywającym w Niemczech od ponad trzech lat w ramach prawa do swobodnego przemieszczania się w UE (Freizügigkeitsgesetz), którzy nadal lub ponownie mają potrzeby w zakresie poradnictwa lub wsparcia dotyczącego migracji lub zdrowia (w tym odnośnie niepełnosprawności),
 • osobom o pochodzeniu migracyjnym w wieku powyżej 27 roku życia (w tym repatriantom, późno wysiedlonym „Spätaussiedler” ), których pobyt na terenie Niemiec zgodny jest ze statusem pobytowym,
 • członkom rodzin, którzy dołączają do swoich rodzin w Niemczech, którzy potrzebują poradnictwa i wsparcia w sprawach związanych z pobytem i zabezpieczeniem socjalnym w sytuacjach kryzysów indywidualnych i rodzinnych, a także problemów związanych z ubóstwem i potrzebą uzyskania środków do życia.

W ramach realizacji projektu podejmowane są następujące zadania:

 • wzmacnianie indywidualnych możliwości i kompetencji u migrantów wobec wyzwań procesu integracyjnego,
 • wyposażenie w umiejętności podejmowania samodzielnych działań w sprawach codziennych dzięki poradnictwu o charakterze czasowym, zorientowanym na konkretne potrzeby, zindywidualizowanym i przystosowanym do problemów migrantów.

Porady socjalne udzielane są w następujących tematach:

 • dbanie o przestrzeganie przepisów przez niemieckich pracodawców,
 • wsparcie dla osób, których kwalifikacje zawodowe zostały nieuznane,
 • porady w zakresie SGB II (ALG II), SGB XII (zasiłek socjalny) czy SGB III (zasiłek dla bezrobotnych/ALG I),
 • przybliżanie zasad prawa konsumenckiego,
 • kwestie bezdomności,
 • kwestie związane ze starzeniem się (sprawy emerytalne, pielęgnacyjne),
 • porady zdrowotne i integracja osób niepełnosprawnych,
 • porady rodzinne.

Oferujemy również pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, w komunikacji z urzędami oraz w egzekwowaniu prawa dotyczącego pomocy socjalnej.

***

Porady udzielane są bezpłatnie w każdy dzień tygodnia oprócz śród w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.

Tel.: +49/30 615 17 17

e-mail: polskarada@polskarada.de

Godziny udzielania porad:

Pon. 10.00-16.00

Wt.   10.00-16.00

Czw. 10.00- 16.00

Pt.   13.00- 15.00

Jako organizacja zrzeszona w Parytetowej Organizacji Opieki Społecznej, Polska Rada Społeczna jest wykonawcą projektu. Projekt jest finansowany przez Senat Berlina (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales).

Kontakt: Urszula Rybarczyk, polskarada@polskarada.de, tytuł e-maila: BFD

Wolontariat w Niemczech ma długą tradycję i odgrywa istotną rolę dla społeczeństwa.

W wielu placówkach i instytucjach wolontariusze są niezastąpionym i często niezbędnym ogniwem wykonującym ważne zadania, otrzymując jednocześnie możliwość samorozwoju oraz sprawdzenia własnych możliwości w wielu dziedzinach życia publicznego.

BFD jest otwarty dla wszystkich kobiet i mężczyzn od 16 roku życia.

Młodzi wolontariusze mają możliwość zdobycia i pogłębiania kompetencji osobistych i społecznych, natomiast starsi mogą podzielić się własnymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi. Służba trwa od co najmniej 6 do maksymalnie 24 miesięcy.

Wolontariusze otrzymują ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania wolontariatu oraz kieszonkowe w wysokości max. 250 € miesięcznie. Wymogiem jest odbycie bezpłatnych szkoleń oferowanych przez organizatorów. Tygodniowy czas pracy i zadania zależne są od warunków ustalonych przed podpisaniem umowy i jest dopasowany do wieku wolontariuszy, umiejętności i potrzeb danej placówki.

W czasie wolontariatu możesz:

 • stać się częścią zespołu z innymi ludźmi,
 • wykonywać zadania, które lubisz,
 • zaznajomić się ze specyfiką codziennej pracy w różnych dziedzinach,
 • zorientować się, które aspekty pracy w tych zawodach najbardziej odpowiadają własnym wyobrażeniom i oczekiwaniom zawodowym,
 • planować i realizować własne projekty i wydarzenia,
 • uzmysłowić sobie, jakie kierunki rozwoju zawodowego lub studiów chciałbyś obrać.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie, skontaktuj się z nami.

 

 

W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowych:

 • migrantom powyżej 27 roku życia, których pobyt na terenie Niemiec zgodny jest ze statusem pobytowym, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec,
 • repatriantom w wieku powyżej 27 lat z małżonkami i potomstwem, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec,
 • cudzoziemcom żyjących od dłuższego czasu w Niemczech z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi zwłaszcza tym, którzy zostali zobowiązani do wzięcia udziału w kursach integracyjnych,
 • młodocianym w wieku poniżej 27 lat, jeśli mają typowe problemy dorosłych imigrantów.

W ramach projektu porady udzielane są w szczególności w następujących tematach:

 • integracja,
 • świadczenia socjalne (ALG II, zasiłek rodzinny, zasiłek mieszkaniowy),
 • edukacja (opieka przedszkolna, szkoła, zawód, szkolenie zawodowe, studia),
 • sytuacja mieszkaniowa,
 • służba zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne,
 • nauka języka,
 • sprawy rodzinne.

***
Porady udzielane są bezpłatnie w każdy dzień tygodnia oprócz śród w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

 

Doradca: Paweł Glapiński

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.
Tel.: +49/30 615 17 17,
E-mail: polskarada@polskarada.de

Porady dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy odbywają się w piątki po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Godziny udzielania porad:
Pon. 8.30-16.00
Wt. 8.30-17.00
Czw. 8.30- 17.00
Pt. 9.00- 16.00