Postulaty Polskiej Rady Społecznej w dniu Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyrządowych

Polska Rada Społeczna - Aktywnie - Postulaty Polskiej Rady Społecznej w dniu Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyrządowych

W przededniu polsko-niemieckich konsultacji w ramach spotkania naszych przedstawicieli z regionów przygotowaliśmy i przesłaliśmy list z propozycjami ulepszeń w stosunkach polsko-niemieckich na ręce koordynatorów polsko-niemieckiej i polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską następującej treści

Do koordynatorów polsko-niemieckiej i polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej między Republiką Federalną Niemiec

a Rzeczpospolitą Polską Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską

Szanowny Panie Pośle Nietan, Szanowny Panie Profesorze Ruchniewicz

Cieszymy się, że po sześcioletniej przerwie polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe znów się odbywają. Wiążemy duże nadzieje z powołaniem profesora Ruchniewicza na koordynatora na szczeblu rządowym, jego doradztwo i wiedza naukowa towarzyszą nam od dawna.

Dobre relacje między naszymi krajami są  podstawą dobrej współpracy między Polakami i Niemcami w Niemczech. Nauka języka niemieckiego ma kluczowe znaczenie dla uczestnictwa, samorozwoju i dobrego współistnienia: jako związek federalny widzimy pilną potrzebę działania w tym zakresie. Spośród ponad 100 000 Polaków, którzy co roku imigrują do Niemiec, część z nich jest bezpośrednio tracona na niemieckim rynku pracy z powodu krótkiego pobytu. Ci, którzy zostają, często pracują poniżej swoich kwalifikacji z uwagi na bariery językowe. Oba te czynniki generują wysokie koszty dla niemieckiej i polskiej gospodarki, a istotny potencjał w zakresie umiejętności Polek i Polaków na rynku pracy pozostaje niewykorzystany. Brak umiejętności językowych nie tylko wyklucza Polaków z udziału w życiu społecznym, ale także stale utrudnia pogłębianie codziennej polsko-niemieckiej koegzystencji w Niemczech.

Dlatego domagamy się:

– modelowego rozwiązania w zakresie nauki języka niemieckiego towarzyszącego wykonywaniu zawodu, które w pierwszej kolejności umożliwi Polkom i Polakom korzystanie z praw przysługujących im jako obywatelom UE w Niemczech, a tym samym dostarczy również pozytywnych impulsów dla niemieckiego społeczeństwa i gospodarki.

Ważne jest dla nas:

– Polacy są równymi obywatelami UE w Niemczech, muszą być traktowani jako tacy i nie mogą być pokrzywdzeni lub wykorzystywani (pracownicy-goście 2.0).

– domagamy się konkretnego zaangażowania we wszystkie kwestie społeczne, zwłaszcza w kwestie dyskryminacji, antysłowiańskiego rasizmu i historycznych krzywd.

Jako Federalne Stowarzyszenie Polska Rada Społeczna od 1982 roku prowadzimy działania na rzecz integracji społecznej i partycypacji politycznej polskich i wschodnioeuropejskich imigrantów w Niemczech.  Przywiązujemy szczególną wagę do równych szans dla obywateli UE z Europy Wschodniej, wykorzystania wszystkich zalet swobody przemieszczania się w Europie oraz uwidocznienie i przezwyciężenie antywschodnioeuropejskiej dyskryminacji.

Mamy nadzieję na wsparcie tych kwestii w nadchodzących polsko-niemieckich konsultacjach rządowych oraz w następnych miesiącach. Chcielibyśmy spotkać się z Państwem osobiście i czekamy na Państwa propozycje terminów.

Z poważaniem

Anna Hartmann

Dr Kamila Schöll-Mazurek

Biuro Federalne

Polska Rada Społeczna