AKTUALNOŚCI:

.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy imigrantami w wielokulturowym mieście. W większości pochodzimy z Polski, jesteśmy w różnym wieku, reprezentujemy różne światopoglądy i zawody, mamy różne zainteresowania. Czujemy się Migrantami, Polakami, Niemcami, Europejczykami. Łączy nas przekonanie, że rozmaite formy społecznej aktywności są potrzebne zarówno nam samym, jak i społeczeństwu. Nie czujemy się wyobcowanymi imigrantami tęskniącymi za ojczyzną, lecz częścią wielokulturowej społeczności Berlina. 

Swoją aktywnością staramy się współkształtować nasze otoczenie i dbać o poprawę warunków życia imigrantów. W ponad 30-letniej historii Polskiej Rady Społecznej pomogliśmy setkom, jeśli nie tysiącom imigrantów wydostać się z tarapatów, znaleźć swoje miejsce w obcym dla nich kraju, obronić się przed oszustami i bezwzględnością urzędów. Zorganizowaliśmy również dziesiątki koncertów, wystaw, imprez – więcej niż wszystkie organizacje polonijne razem wzięte. Przyjmując grupy seminarzystów (studentów, policjantów, urzędników, nauczycieli akademickich) nie tylko z Niemiec, lecz także z różnych krajów Europy i Ameryki, szukamy zrozumienia i empatii, wyjaśniając tło trudności i problemów, z którymi spotykają się imigranci w nowym i jeszcze obcym dla nich świecie.

Indywidualne porady są główną, ale nie jedyną formą działalności stowarzyszenia. Korzystając ze zdobytej w codziennym działaniu wiedzy zwracamy się do opinii publicznej w interesie imigrantów krytykując błędne decyzje polityki i administracji. Wraz z kooperującymi z nami organizacjami inicjujemy i prowadzimy działania mające na celu poprawę sytuacji imigrantów i ich samoorganizacji.

Nasi przedstawiciele zasiadają w rozmaitych gremiach, powoływani są w charakterze ekspertów przez komisje parlamentarne i ciała doradcze. Jesteśmy całkowicie niezależni, a w swoich politycznych działaniach kooperujemy ze wszystkimi siłami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie. Szukamy porozumienia ze wszystkimi, z którymi „jest nam po drodze“, lecz nie unikamy konfliktów, jeśli jest to konieczne.

Kim nie jesteśmy?

Nie jesteśmy polonijnymi działaczami. Nie jesteśmy polskimi nacjonalistami – „prawdziwymi Polakami“. Nie jesteśmy hierarchicznie zorganizowani, a decyzje podejmowane są nie przez prezesa i zarząd, i nie przez głosowanie, lecz na zasadzie konsensusu.

Nie jesteśmy zwolennikami spiskowych teorii i nie obawiamy się „germanizacji“. Nie „pielęgnujemy polskości“ i nie przywiązujemy wagi do narodowej symboliki, nie szukamy wrogów w kraju, w którym przyszło nam żyć, lecz przyjaciół.
Bo świadomy i pozbawiony kompleksów imigrant nie traci swojej tożsamości lecz jest otwarty na wpływy innych kultur, a poliwalentna tożsamość jest z pewnością lepsza od ksenofobicznej lub ambiwalentnej.

 

Polską Radę Społeczną tworzą ludzie aktywnie uczestniczący w jej działaniach, jest więc niejako wektorem tworzącej ją różnorodności. Jej wyznacznikiem są społeczne potrzeby oraz zainteresowania  i umiejętności jej aktywnych członków. Te zmienne komponenty powodują, że Rada jako stowarzyszenie i jej punkt ciężkości ulega ciągłym zmianom.

Czego potrzebujemy?

Potrzebujemy środków finansowych odpowiadających zakresowi działalności Rady. Brak adekwatnych środków finansowych utrudnia nam profesjonalizację codziennej pracy. Otrzymywane dotacje pokrywają nie więcej niż w 10% nakładu pracy. 

Potrzeba nam aktywnych ludzi – spośród 700 członków Rady zaledwie 30 osób aktywnie uczestniczy w działaniach. Potrzeba nam poczucia wspólnoty interesów i solidarności wśród przybyłych z Polski mieszkańców Berlina.

Potrzeba nam zrozumienia ze strony tutejszych instytucji, polityki i administracji dla problemów i potrzeb nowych imigrantów. Podobny deficyt znajdujemy również u polskich polityków.